Психологія і особистість

Журнал “Психологія і особистість” видається Інститутом психології імені Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук України та Полтавським національним педагогічним університетом імені В. Г. Короленка з 2011 року.

Журнал є загальнодержавним науковим виданням у галузі психологічних наук періодичністю випуску 2 рази на рік.

Мова видання – українська.

Журнал “Психологія і особистість” публікує оригінальні наукові роботи, виконані в контексті актуальних проблем психології особистості та пов’язаних із нею галузей психологічної науки у різних аспектах: теоретико-методологічні статті; статті, що описують результати емпіричних досліджень; статті, в яких поданий опис нових методичних (діагностичних, корекційно-розвивальних та ін.) прийомів; огляди літератури; повідомлення та звіти про наукові заходи (конференції, конгреси, з’їзди, симпозіуми тощо); інформаційні матеріали, присвячені відомим психологам.

Основні рубрики журналу:

  • теоретичні та методологічні проблеми психології особистості;

  • експериментальні та прикладні дослідження у галузі психології особистості;

  • особистісно орієнтований підхід у практичній психології;

  • акмеологічна культура особистості як суб’єкта праці та спілкування;

  • особистість психолога: історія, сучасність, перспективи.

Категоріями читачів журналу є науковці, вчителі, студенти, магістранти, аспіранти.
E-mail редакції: psychologiyaiosobystist@gmail.com

ISSN 2226-4078 (Print)

ISSN 2410-3527 (Online)

Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України з психології (Наказ МОН України №445 від 15.04.2014)

Журнал внесено / проіндексовано в таких науковометричних базах:
Google Scholar, Ulrichsweb Global Serials Directory, Research Bible, Index Copernicus, Open Academic Journals Index (OAJI), OpenAIRE.


Зображення домашньої сторінки журналу