ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МАТЕМАТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ З ПОРУШЕННЯМИ ІНТЕЛЕКТУ

Автор(и)

  • T. Yanovska
  • T. Titova

DOI:

https://doi.org/10.33989/2226-4078.2024.1.298777

Ключові слова:

особливості мислення, комбінаторне мислення, поняттєве мислення, математичні уявлення, старший дошкільний вік, інтелект, порушення інтелекту

Анотація

Дана стаття присвячена теоретичному аналізу вивчення проблеми розвитку математичних уявлень старших дошкільників з порушеннями інтелекту. Аналізуються особливості мислення як пізнавального процесу особистості. Аналізуються психологічні особливості дітей старшого дошкільного віку. Надається психологічна характеристика математичних уявлень дітей з інтелектуальними порушеннями. Обґрунтовуються методологічні основи емпіричного дослідження розвитку математичних уявлень старших дошкільників з порушеннями інтелекту. Експериментально аналізують отримані показники сформованості математичних уявлень старших дошкільників з інтелектуальними порушеннями; специфіка комбінаторного і поняттєвого мислення дітей з інтелектуальними порушеннями; показники розвитку мисленнєвих операцій дітей старшого дошкільного віку.

Посилання

Degtiarenko, T., & Vavina, L. (2008). Korektsiino-reabilitatsiina robota v spetsialnykh doshkilnykh zakladakh dlia ditei z osoblyvymy potrebamy [Correctional and rehabilitation work in special preschool institutions for children with special needs]. Sumy: VТD Universytetska knyha [in Ukrainian].

Dutkevych, Т. (2007). Doshkilna psykholohiia [Preschool psychology]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury [in Ukrainian].

Illiashenko, Т. (2000). Zatrymka psykhichnoho rozvytku ditei: prychyny vynyknennia ta korektsiia. Kroky do kompetentnosti ta intehratsii v suspilstvo [Mental retardation of children: causes and correction. Steps to competence and integration into society]. Kyiv: Kontekst [in Ukrainian].

Kolupaieva, A. (2015). Innovatsiini pidkhody do navchannia ditei z osoblyvostiamy psykhofizychnoho rozvytku [Innovative approaches to teaching children with special psychophysical development]. Nova pedahohichna dumka [A new pedagogical thought], 1, 34-39 [in Ukrainian].

Kompanets, N. (2004). Orhanizatsiia vprovadzhennia zasobiv polipshennia dovilnoi povedinky u navchalnyi protses molodshykh shkoliariv iz ZPR [Organization of the implementation of means of improving voluntary behavior in the educational process of junior high school students with disabilities]. In Dydaktychni ta sotsialno psykholohichni aspekty korektsiinoi roboty u spetsialnii shkoli [Didactic and social psychological aspects of correctional work in a special school]: naukovo-metodychnyi zbirnyk (Is. 5, pp. 118-121). Kyiv [in Ukrainian].

Myroshnyk, O. (2007). Sotsialno-psykholohichni kharakterystyky subiekta uskladnenoho spilkuvannia v sotsialnomu spryiniattia maibutnoho psykholoha [Socio-psychological characteristics of the subject of complicated communication in the social perception of the future psychologist]. Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. Seriia №2 Psykholohichni nauky [Scientific journal of the National Pedagogical University named after M. P. Drahomanov. Series 2 Psychological sciences], 17(41), 217-221 [in Ukrainian].

Proskurniak, O., & Lunova, K. (2021). Systema roboty z formuvannia u molodshykh shkoliariv z porushenniamy intelektu matematychnykh poniat i uiavlen [The system of work on the formation of younger schoolchildren with intellectual disabilities of mathematical concepts and ideas]. In Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects: proceedings of the 4th International scientific and practical conference (pp. 149-151). MDPC Publishing. Berlin, Germany [in Germany].

Prokhorenko, L. (2015). Formuvannia samorehuliatsii na urokakh matematyky u molodshykh shkoliariv iz zatrymkoiu psykhichnoho rozvytku [Formation of self-regulation in mathematics lessons in younger schoolchildren with mental retardation]. Chernivtsi: Bukrek [in Ukrainian].

Skrypchenko, O., Dolynska, L., & Ohorodnichuk, Z. Vikova ta pedahohichna psykholohiia [Age and pedagogical psychology]. Kyiv: Karavela [in Ukrainian].

Utosova, O. (2017). Skladnoshchi formuvannia matematychnykh uiavlen v uchniv molodshoho shkilnoho viku s pomirnym stupenem rozumovoi vidstalosti [Difficulties in the formation of mathematical concepts in elementary school students with a moderate degree of mental retardation]. Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. Seriia № 19 Korektsiina pedahohika ta spetsialna psykholohiia [Scientific journal of the National Pedagogical University named after M. P. Drahomanov. Series No. 19 Correctional pedagogy and special psychology], 34, 99-104 [in Ukrainian].

Zelinska, K. (2014). Rozvytok komunikatyvnykh umin ditei molodshoho shkilnoho viku z intelektualnymy vadamy zasobamy teatralnoi diialnosti [Development of communication skills of children of primary school age with intellectual disabilities by means of theatrical activities]. Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. Seriia № 19 Korektsiina pedahohika ta spetsialna psykholohiia [Scientific journal of the National Pedagogical University named after M. P. Drahomanov. Series No. 19 Correctional pedagogy and special psychology], 26, 115-119 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-23

Номер

Розділ

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ТА ПРИКЛАДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ