Особливості розвитку життєвої перспективи майбутніх психологів у процесі професійного навчання

Автор(и)

  • M. Reva

DOI:

https://doi.org/10.33989/2226-4078.2018.1.163770

Ключові слова:

життєва перспектива, осмисленiсть життя, юнацький вік, майбутні психологи, майбутній психолог, професійне навчання, студенти-психологи

Анотація

У статтi розкрите поняття життєвої перспективи особистостi як психологiчного феномену та видiленi основнi особливостi її розвитку у майбутнiх психологiв. Подано характеристику результатiв емпiричного дослiдження життєвої перспективи майбутнiх фахiвцiв та здiйснено порiвняльний аналiз рiвня осмисленостi життя студентiв I-III та IV курсiв, якi навчаються за напрямом пiдготовки «Психологiя». Мета дослiдження – визначити життєвi перспективи студентiв-психологiв та психологiчнi чинники їх формування у процесi професiйного навчання.

Посилання

Abul'khanova-Slavskaya K. A. Strategiya zhizni. M. : Mysl', 1991. 299 s.

Golovakha E. I. Zhiznennaya perspektiva i professional'noe samoopredelenie molodezhi. K. : Nauk. dumka, 1988. 144 s.

Levenets A. Ye. Psykholohichni osoblyvosti stanovlennia zhyttievoi perspektyvy v yunatskomu vitsi. : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. psykhol. nauk : spets. 19.00.07 ''Vikova ta pedahohichna psykholohiia''. K., 2006. 23 s.

Levin K. Dinamicheskaya psikhologiya : izbrannye trudy. M. : Smysl, 2001. 570 s.

Leont'ev D. A. Test smyslozhiznennykh orientatsii (SZhO). M. : Smysl, 2000. 18 s.

Mukhanova I. F. Vyznachennia poniattia zhyttievoi perspektyvy u suchasnii molodi. Tezy dopovidei Vseukrainskoi naukovoi konferentsii ''Aktualni problemy psykholohii malykh hrup''. K., 2011. S. 57-61.

Sidorenko E. V. Metody matematicheskoi obrabotki v psikhologii. SPb. : Rech', 2002. 350 s.

Todoriv L. D. Psykholohichni umovy formuvannia zhyttievykh perspektyv u rannii yunosti (kohnityvnyi aspekt) : avtoref. dys. na ... kand. psykhol. nauk: spets. 19.00.07 ''Pedahohichna i vikova psykholohiia''. K., 2000. 19 s.

Shvalb Yu. M. Tselepolagayushchee soznanie (psikhologicheskie modeli i issledovaniya). K. : Millennium, 2003. 152 s.

Frank L. K. Time perspective. Journal of Philosophy. 1939. Vol. 4. P. 293-312.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ТА ПРИКЛАДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ