Особливості емоційно-особистісної сфери дітей із сімей вимушених переселенців

Автор(и)

  • T. Zozul

DOI:

https://doi.org/10.33989/2226-4078.2018.1.163754

Ключові слова:

діти із сімей вимушених переселенців, соціально-психологічна адаптація, комунікація, особистісно-емоційна сфера особистості, психологічний захист, особистість, адаптація

Анотація

У статті представлені результати дослідження особливостей емоційно-особистісної сфери дітей із сімей вимушених переселенців. Визначено проблемні характеристики, що заважають успішній соціально-психологічній адаптації дитини, побудові системи ефективної комунікації. Розкрито основні механізми спрямованості психологічного захисту. Адаптація дітей із сімей вимушених переселенців до нового суспільного середовища є однією з найважливіших умов гармонійного розвитку особистості дитини та досягнення нею психологічного задоволення. Успішна адаптація дає змогу більш швидко долати прояви психологічної травми, набутої за час перебування у зоні бойових дій, включитися у нормальне та дієве соціальне функціонування.

Посилання

Blynova O. Ye. Sotsialno-psykholohichna adaptatsiia vymushenykh mihrantiv: pidkhody i problemy vyvchennia fenomenu akulturatsii. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia : Psykholohichni nauky. 2016. Vyp. 3(1). S. 111-117.

Dragunova T. V. Vozrastnye i individual'nye osobennosti mladshikh podrostkov. M. : Prosveshchenie, 1967. 360 s.

Komponenty adaptatsionnogo protsessa / pod obshch. red. V. I. Medvedeva. L. : Nauka, 1984. 111 s.

Nalchyadzhan A. A. Psikhologicheskaya adaptatsiya. Mekhanizmy i strategii. M. : Eksmo, 2010. 368 s.

Panok V. H. Psykholohichna sluzhba : navch.-metod. posib. dlia studentiv i vykladachiv. Kam’ianets-Podilskyi : Drukarnia Ruta, 2012. 328 s.

Raigorodskii D. Ya. Psikhicheskaya psikhodiagnostika. Metodiki i testy. M. : Bakhrakh. 2011. 672 s.

Sedykh K. V. Psykholohiia vzaiemodii system: ''sim’ia i osvitni instytutsii'' : [monohrafiia]. Poltava : Dovkillia , 2008. 260 s.

Skryvdzheni dity. Analiz problemy / za red. V. H. Panka. K. : Nika- Tsentr, 1997. 71 s.

Sotsialno-pedahohichna ta psykholohichna robota z ditmy u konfliktnyi ta postkonfliktnyi period : metod. rek. / N. P. Bochkor, Ye.V. Dubrovska, O. V. Zaleska ta in. Kyiv : La Strada-Ukraina, 2014. 84 c.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ТА ПРИКЛАДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ