ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ТОЛЕРАНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ДО АКАДЕМІЧНОЇ НЕДОБРОЧЕСНОСТІ

Автор(и)

  • I. Todorova

DOI:

https://doi.org/10.33989/2226-4078.2019.2.177352

Ключові слова:

академічна доброчесність, толерантність до недоброчесності, самооцінка, рівень домагань, списування, плагіат, вища освіта

Анотація

Проведено аналіз стану висвітлення проблеми академічної доброчесності в психолого-педагогічній літературі. Узагальнені зовнішні та внутрішні чинники вибору студентами моделі прийнятної етичної поведінки в закладі вищої освіти. Представлено результати емпіричного дослідження ставлення студентів до ключових проявів недоброчесності в навчанні. За авторською анкетою означено три рівні толерантності студентів до академічної недоброчесності. Зроблена спроба емпіричним шляхом виявити зв’язок між рівнем домагань, самооцінкою студентів та рівнем їх толерантності до академічної недоброчесності.

Посилання

Finikov, T. V., & Artiukhov, A. E. (Eds.). (2016). Academichna chesnist yak osnova stalogo rozvytk uuniversytetu [Academic integrity as the basis of sustainable development of the university]. Kyiv: Takson [in Ukrainian].

Hnezdilova, K. M. (2016). Akademichna chesnist yak tsinnist korporatyvnoi kultury universytetu [Academic honesty as university corporate culture]. Visnyk Cherkaskoho universytetu: Pedahohichni nauky [Bulletin of Cherkasy University: Pedagogical Sciences], 14, 23-30 [in Ukrainian].

Kovalchuk, O. S., & Potapyuk, L. M. (2017). Zabezpechennya akademichnoyi chesnosti u vyshchykh navchalʹnykh zakladakh: mizhnarodnyy dosvid [Ensuring Academic Integrity in Higher Educational Establishments: International Experience]. Visnyk universytetu imeni Alfreda Nobelia. Seriia «Pedahohika I psykholohiia». Pedahohichni nauky [Alfred Nobel University Bulletin. Series "Pedagogy and Psychology". Pedagogical sciences], 1(13), 21-26 [in Ukrainian].

Law of Ukraine “Higher Education Act” (issued 01.07.2014. Number 1556-VII). Retrieved from http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 [in Ukrainian].

Merkulova, O. P., & Danilenko, A. S. (2014). Psikhologicheskie predposylki studencheskogo plagiata [Psychological background of student plagiarism]. Vyssheye obrazovaniye v Rossii [Higher education in Russia], 4, 114-121 [in Russian].

Prikhozhan, A. M. (2007). Diagnostika lichnostnogo razvitiia detei podrostkovogo vozrasta [Diagnosis of personal development of adolescent children]. Moscow: PJeB [in Russian].

Seligman, Martin E. P. (2006). Novaya pozitivnaya psikhologiya: Nauchnyy vzglyad na schast’ye i smysl zhizni [New Positive Psychology: A Scientific View on Happiness and the Meaning of Life]. Moscow: Sofia [in Russian].

Shmeleva, E. D. (2015) Akademicheskoe moshennichestvo v sovremennykh universitetakh: obzor teoreticheskikh podkhodov i rezul’tatov empiricheskikh issledovaniy [Academic Dishonesty in Modern Universities: A Review of Theoretical Approaches and Empirical Findings]. Ekonomicheskaya sotsiologiya [Journal of Economic Sociology], 16, 2, 55-79. Retrieved from http://ecsoc.hse.ru/2015-16-2.html [in Russian].

Sivak, E. V. (2006) Prestuplenie v auditorii. Determinanty nechestnogo povedeniya studentov (plagiata i spisyvaniya) [Crime in the Classroom. Determinants of Dishonest Behavior among Students (Plagiarism and Cheating)]. HSE Working Paper WP10/2006/06. Seriya WP10 (Nauchnye doklady laboratoriii nstitutsional’nogo analiza). Moscow: HSE Publishing House. Retrieved from http://lia.hse.ru/data/076/590/1239/WP10_2006_06.pdf [in Russian].

Todorova, I. S. (2016). Vplyv akademichnoyi etyky na formuvannya osobystosti maybutnʹoho fakhivtsya [Influence of academic ethics on the forming a personality of a future specialist]. The quality of higher education: current trends and prospects of development of educational activities higher education institution: materials of the XІI International scientific-technical conference (Poltava, 18-19 Feb., 2016), (pp. 282-284). Poltava [in Ukrainian].

Ulianova, Н. O. (2017). Psykholohichni osoblyvosti plahiatu ta yoho zv’iazok z tvorchymy zdibnostiamy osobystosti [Psychological peculiarities of plagiarism and its correlation with creative abilities]. Nauka i osvita [Science and Education], 9, 88-93 [in Ukrainian].

Vyshcha osvita v Ukraini: hromadska dumka studentiv [Higher education in Ukraine: public opinion of students] (2015). Zahalnonatsionalne opytuvannia studentiv / Fond “Demokratychni initsiatyvy” imeni Ilka Kucheriva, firma “Iukreinian sotsiolodzhi servis”. Retrieved from http://dif.org.ua/article/vishcha-osvita-v-ukraini-gromadska-dumka-studentiv [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ТА ПРИКЛАДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ