Типологія життєвих криз та ініціальних тенденцій трансформації людини на основі багатовимірної теорії особистості

Автор(и)

  • V. Zaika
  • V. Morgun

DOI:

https://doi.org/10.33989/2226-4078.2016.2.163149

Ключові слова:

криза, особистість, багатовимірна теорія особистості, життєва криза, ініціювальна тенденція подолання життєвої кризи, обряд, ритуал, давня культура

Анотація

У статті на основі багатовимірної теорії особистості обгрунтувано і представлено: типологію життєвих криз людини; типологію ініціальних тенденцій трансформації особистості в ході подолання кризових станів людини; систему обрядів та ритуалів у давніх культурах як засобу психопрофілактики кризових періодів та станів у розвитку особистості. Це дає змогу науковцям та практикам психологічної галузі більш розгорнуто поглянути на феномен кризових явищ, які стосуються кожної людини та зачіпають майже всі сфери її життя, типологізувати та класифікувати саму кризу, можливості її опанування та вивчити особистісний потенціал подолання криз із урахуванням традицій та ритуалів, які йдуть із глибини віків.

Посилання

Breusenko-Kuznecov A.A. Metafizicheskaja tradicija v psihologii lichnosti : monografija. K. : Logos, 2016. 384 s.

Zaika V.N. Mnogomernost' iniciirovanija lichnostnyh transformacij cheloveka. Aktual'nye problemy psihologii i pedagogiki v sovremennom mire : sb. nauch. trudov / pod obshhej red.: N.B. Karabushhenko, N.L. Sungurovoj. M. : RUDN, 2015. S. 177-181.

Zaika V.M. Osoblyvosti transformatsii osobystosti liudyny v khodi vyrishennia zhyttievoi kryzy : monohrafiia. Poltava : PNPU, 2013. 100 s.

Zaika V.M. Rytual yak chynnyk zabezpechennia initsiiuvannia osobystisnykh transformatsii liudyny. Visnyk Kyiv. nats. un-tu imeni Tarasa Shevchenk. Seriia Sotsiolohiia. Psykholohiia. Pedahohika. Tematychnyi vyp. No. 1 / vidp. red. I.P. Manokha]. K. : Hnozys, 2009. S. 29-33.

Zaika V.M. Teoriia initsialnykh typiv osobystosti v psykholohichnomu zabezpechenni diialnosti v osoblyvykh umovakh Aktualni problemy psykholohii. Psykhofiziolohiia. Eksperymentalna psykholohiia. Psykholohiia pratsi : zb. statei. APN Ukrainy. In-t psykholohii imeni H.S. Kostiuka. K., 2007. T. V. Vyp. 7. S. 100-109.

Zaika V.M. Typolohichni modeli initsiiuvannia osobystisnykh transformatsii v umovakh podolannia kryzovykh staniv osobystosti : avtoref. dys. …kand. psykhol. nauk: 19.00.01 “Zahalna psykholohiia, istoriia psykholohii”. Lutsk, 2015. 20 s.

Maksymenko S.D. Praktykum iz hrupovoi psykhokorektsii : pidruch. / S.D. Maksymenko, O.O. Prokof’ieva, O.V. Tsarkova, Ya.V. Tsekhmister, O.V. Kochkurova. K. : Slovo, 2013. 752 s.

Manokha I.P. Psykholohiia potaiemnoho “Ia”. K. : Polihrafknyha, 2001. 448 s.

Morgun V.F., Tkacheva N.Ju. Problema periodizacii razvitija lichnosti v psihologii : uchebn. posob. M. : MGU, 1981. 84 s.

Morgun V.F., Gamezo M.V., Domashenko I.A. Shema mnogomernoj struktury lichnosti : atlas po psihologii. M.: Prosveshhenie, 1986. S. 70.

Morhun V.F., Kovalenko O.H. Druhyi i tretii viky liudyny u konteksti periodyzatsii bahatovymirnoho rozvytku osobystosti : dodatok. Psykholohiia doroslosti z osnovamy herontopsykholohii : navch. posib. / za red. V.F. Morhuna. K. : Slovo, 2013. S. 260-264.

Morhun V.F., Titov I.H. Osnovy psykholohichnoi diahnostyky : navch. posib. K. : Slovo, 2013. 464 s.

Ostapenko A.A. Monisticheskaja koncepcija mnogomernogo razvitija lichnosti V.F. Morguna i ee prikladnye pedagogicheskie aspekty. Shkol'nye tehnologii. 2007. No 3. S. 59-72.

Sedykh K.V., Morhun V. F. Delinkventnyi pidlitok : navch. posib. dlia stud. K. : Slovo, 2015. 272 s.

Rybalka V.V. Teorii lichnosti v otechestvennoj filosofii, psihologii i pedagogike : posobie. Zhitomir: Izd-vo ZhGU imeni I. Franko, 2015. 872 s.

H'ell L., Zigler D. Teorii lichnosti. SPb. : Piter, 2003. 608 s.

Zaika V. Initiation of personal transformations as possibility of manifestation of man`s freedom. European humanities studies: State and Society. 2014. Is. 1. S. 233-241.

Zaika V. The Method of psychological research of initial types of personal transformation “ITP” : introduction. Academic scientific digest. Krakow : KA-EEIP, 2014. XII. S. 31-35.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ ОСОБИСТОСТІ