Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
  • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
  • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
  • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Керівництво для авторів

Журнал публікує оригінальні (такі, що раніше не публікувалися) закінчені наукові роботи, виконані в контексті актуальних проблем психології особистості в таких жанрах: теоретико-методологічні статті; статті, що описують результати емпіричних досліджень; статті, в яких поданий опис нових методичних (діагностичних, корекційно-розвивальних, психотерапевтичних та ін.) прийомів; огляди літератури; повідомлення та звіти про наукові заходи (конференції, конгреси, з’їзди, симпозіуми тощо); інформаційні матеріали, присвячені відомим психологам.

Стаття має відповідати тематиці журналу, сучасному етапові розвитку психологічної науки. Рукопис повинен бути відредагований, мати концептуальну строгість, логічну зв’язаність, зрозумілість та чіткість викладення. Матеріали до друку подаються в електронному вигляді на e-mail редакції: psychologiyaiosobystist@gmail.com.

Обсяг статей, що приймаються на рецензування, – від 12 сторінок.

Текст статті має бути набраний та відредагований у редакторі Word, без переносів, збережений у форматі doc або rtf, шрифт Times New Roman, 14 кегль, міжрядковий інтервал – полуторний, відступ – 1,25 см, вирівнювання – по ширині, поля: верхнє, нижнє, праве та ліве – по 2 см, відступ між словами – 1 пробіл, тире (а – б) не ототожнювати з дефісом (а-б).

Таблиці та діаграми створювати у редакторах Word або Excel. Елементи графіки мають бути згрупованими. Колір тексту та графіків – чорно-білий.

Перед основним текстом статті, ліворуч, надрукувати УДК, а нижче через полуторний інтервал – прізвище, ім’я, по батькові автора (авторів) – курсивними рядковими літерами.

Нижче через один полуторний інтервал по центру – назву статті НАПІВЖИРНИМИ ПРОПИСНИМИ ЛІТЕРАМИ.

Після назви через один інтервал має бути подана анотація статті (не менше 2000 знаків) та 5-7 ключових слів українською мовою.

Після анотації через один інтервал подається текст статті, який повинен обов’язково містити такі наукові елементи:

  • постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із науковими чи практичними завданнями;
  • аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується дана стаття;
  • формулювання ідей статті (постановка завдань);
  • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
  • висновки з даного дослідження (що відповідають поставленим завданням) і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Посилання на джерела у тексті робити в дужках із вказуванням прізвищ(а) та рік: (Іваненко, 2018); (Іваненко, Петренко, 2018); у разі посилання на декілька джерел одночасно прізвища розділяються крапкою з комою – (Іваненко, 2017; Петренко, 2018); у разі прямого цитування – (Іваненко, 2017, с.56).

Після тексту статті подаються:

1) Список використаних джерел, оформлений згідно вимог ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання» http://lib.pnpu.edu.ua/files/dstu-8302-2015.pdf;

2) References, оформлений згідно вимог стандарту АРА (http://www.apastyle.org та https://www.library.cornell.edu/research/citation), де всі кириличні назви статей та книг транслітеруються латинськими літерами та перекладаються англійською мовою (онлайн конвертер за стандартом АРА: http://reffor.us або http://www.citationmachine.net).

Кириличні джерела наводяться у транслітерованому вигляді залежно від мови оригіналу:

Приклади бібліографічного опису кириличних джерел,

оформлених у стилі APA

 

Книга:

Автори транслітерація. (рік видання). Назва книги транслітерація [Переклад назви книги англійською мовою]. Місто: Видавництво [зазначення мови книги].

 

Bilovodska, O. A. (2011). Marketynhova polityka rozpodilu [Marketing distribution policy]. Kyiv: Znannia [in Ukrainian].

 

Gregory, G., & Parry, T. (2006). Designing brain-compatible learning (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Corwin.

 

Частина книги:

Прізвище автора глави, Ініціали. (Рік). Назва глави: Підназва. В Ініціали Прізвище редактора або укладача, Назва книги: Підназва (номер видання). (cторінковий інтервал). Місце видання: Видавництво.

 

Bergquist, J. M. (1992). German Americans. In J. D. Buenker & L. A. Ratner (Eds.), Multiculturalism in the United States: A comparative guide to acculturation and ethnicity (pp. 53-76). New York, NY: Greenwood.

 

Carroll, J. B. (1985). Second language abilities. In R. J. Sternberg, (Ed.), Human abilities: an information-processing approach (pp. 83-101). New York: W. H. Freeman.

 

Книга за редакцією:

Прізвище редактора, Ініціали. (Ред.). (Рік). Назва книги: Підназва (номер видання). Місце видання: Видавництво.

 

Plyush, M. Ya. (Ed.). (2001). Suchasna ukrayins’ka literaturna mova: Pidruchnik [The modern Ukrainian literary language: Textbook]. Kyiv: Vishcha shkola [in Ukrainian].

 

Стаття з журналу:

Автори транслітерація. (Дата публікації). Назва статті транслітерація [Переклад заголовка статті англійською мовою]. Назва періодичного видання транслітерація азва періодичного видання англійською мовою], Том (Випуск), Сторінка (и) [зазначення мови статті].

 

ЕIlliashenko, S.M., & Shypulina, Yu.S. (2012). Komunikatsiina efektyvnist webtekhnolohii u marketynhu naukovo-osvitnikh posluh [Communication effectiveness of WEB-technologies in marketing of research and educational services]. Marketynh i menedzhment innovatsii [Marketing and Management of Innovations], 1, 69-78 [in Ukrainian].

 

Автореферат або дисертація:

Прізвище, Ініціали. (Рік). Назва роботи: Підназва. (Тип роботи з вказівкою наукового ступеня автора). Університет, в якому захищено дисертацію, Місто.

 

Hos, J. P. (2005). Mechanochemically synthesized nanomaterials for intermediate temperature solid oxide fuel cell membranes. (Ph.D. diss.). University of Western Australia.

 

Baka, V. O. (2017). Suspilno-politychni zminy v Chekhoslovachchyni ta yii rozpad (hruden 1922-1989 rr.). [Public and political changes in the Czech-Slovak Republic and its disintegration (December 1922–1989)] (Extended abstract of PhD dissertation). Kyiv. nats. un-t imeni T. Shevchenka, Kyiv [in Ukrainian].

 

Електронний ресурс:

Dedukhno, V. (2008). Klasyfikatsiia performatyviv u linhvistytsi [Classification of  performatives in linguistics]. Linhvistychni studii :  zb. nauk. prats, Vyp. 17, 195.  Retrieved from http://litmisto.org.ua/ [in Ukrainian].

 

Arce, R., Farina, F., Carballal, A., & Novo, M. (2006). Evaluación del dano moral en accidentes de tráfico: Desarrollo y validación de un protocolo para la detección de simulación [Evaluating psychological injury in motor vehicle accidents (MVA): Development and validation of a protocol for detecting simulation]. Psicothema, 18, 278-284. Retrieved from http://www.psicothema.com/pdf/3210.pdf

 

Gkolia, A., Koustelios, A., & Belias, D. (2018). Exploring the association between transformational leadership and teacher’s self-efficacy in greek education system: A multilevel SEM model. International Journal of Leadership in Education, 21(2), 176-196. Doi:10.1080/13603124.2015.1094143

 

Матеріали конференцій:

Прізвище, Ініціали. (Рік). Назва виступу, Відомості про конференцію. Місце видання: Видавництво.

 

Josang, A., Maseng, T., & Knapskog, S. J. (Eds.). (2009). Identity and privacy in the Internet age, 14th Nordic conference on secure IT systems, NordSec 2009. Heidelberg, Germany: Springer Berlin.

 

До статті додається довідка про автора (авторів): Прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, номери телефонів, e-mail, авторський ORCID та/або ResearcherID.

 

Автор відповідає за зміст статті, особисте авторство, достовірність фактів, цитат, власних імен, правильне цитування джерел та посилання на них.

Редакція залишає за собою право розташовувати за рубриками, редагувати та скорочувати текст статей, листуватися в разі необхідності з авторами.

Думка редакції може не збігатись із думкою авторів.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.