МЕТОДОЛОГІЯ І ПСИХОЛОГІЯ В РЕФЛЕКСИВНІЙ АРХІТЕКТОНІЦІ КОНЦЕНТРІВ МЕТОДОЛОГУВАННЯ

Автор(и)

  • A. Furman

DOI:

https://doi.org/10.33989/2226-4078.2023.2.288169

Ключові слова:

світ методології, сфера методологування, свідомість, психіка, психологічна наука, методологічна проблема, концентр методологування, методологічна оптика, процедура концентрування, трансцендентальна методологія, мислесхема, практичне, екзистенціоналізм, гуманізм, методологема, думка, мова, філософська істина, парадокс брехні, діалогіка, онтологія вчинку, вчинення, ідея, теоретична проблема, раціональна реконструкція, дослідницька програма, метатеорія свідомости, методологічна реконструкція, свідома здатність особи, системомиследіяльнісний підхід, канонічне мислевчинення, вітакультурна методологія, категорійна матриця, типологічний підхід, методологічне дослідження, психологічна криза, творча самодіяльність, суб’єктно-діяльнісний підхід, загальна теорія діяльності, методологічне мислення, ґенеза рефлексії, метаметодологічна оптика, наукова раціональність, методологічна травма, простір і час, циклічно-вчинковий підхід А. В. Фурмана, психологія як сфера миследіяльності, професія методолога, предметне поле методології

Анотація

Фундаментальне дослідження присвячене рефлексивному обґрунтуванню логіко-змістової архітектоніки  к о н ц е н т р і в  методологування – філософського і філософсько-психологічного, що узасаднюють тематико-концептуальну цілісність структури і змісту підсумкового (п’ятого) тому авторської хрестоматії «Система сучасних методологій» (2015, 2021), призначеної для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня підготовки з академічного вишколу докторів філософії різних спеціальностей. Головна  і д е я  обопільного раціокультурного збагачення обох розглядуваних наук полягає у їх сутнісному діалектичному взаємопроникненні, коли психологія зможе розв’язати власні ключові проблеми і вирішити найскладніші завдання тільки шляхом задіяння новітніх здобутків філософської методології, натомість остання спроможеться вийти із воб’єктненого в текстах, значеннєво дистильованого й особисто відстороненого стану тільки за умов використання продуктивних можливостей психології як людинознавчої царини і, першорядно, як усеохватної сфери миследіяльності й у такий спосіб відкриє власну свободу-практику – ковітального, мислекомунікаційного, мудродайного  м е т о д о л о г у в а н н я. Об’єктом наукового конструювання є архітектоніко-концентрична організація методологічних творів провідних мислителів минулого і сучасності за двома тематичними напрямами: а) фундаменталії і перспективи розвитку філософської методології і б) новаційні засоби та евристичні ресурси професійного методологування, що унаявлюють бінарне взаємодоповнення багатоколових утворень зі спільними центрами. Ці складноструктуровані утворення й становлять розлоге предметне поле здійсненого мислевчинення із нерозривними полюсами буттєвості, а саме  с в і т у  методології як можливості розширеної свідомости, що узасаднює трансцендентальна методологія І. Канта, і  с ф е р и  методологування як дійсності її живого екзистенціювання, що унаявлює винятково ґрунтовне методологічне дослідження історичної значущості психологічної кризи Л.С. Виготського. Від зазначених полюсів-фокусів відходять своєрідні тематико-змістові кола (тексти) різної культуротворчої вагомости. Так, з одного боку, висвітлено  ш і с т ь  методологічних концентрів усе більш розширеного формату світоглядної дії – чітко рубриковані  т в о р и: Ж.-П. Сартра і М. Гайдеггера про сутність гуманізму, що виконані у річищі екзистенційного напряму, проте у різних вимірах і стилях філософування; М. О. Бердяєва про філософську істину та інтелігентську правду, але із поправкою на парадоксальність та органічність брехні; М. М. Бахтіна та О. Є. Самойлова про одиничне та виняткове буття-подію як про спосіб уприсутнення людини у подієвій архітектоніці реального вчинення і, відповідно, про діалогічне позиціонування щодо одного й того ж об’єкта осмислення у формі постановки теоретичної проблеми та про задіяння при цьому ідеї як засобу мислення; І. Лакатоша про філософське упрозорення історії науки та про її відомі раціональні реконструкції із зосередженням уваги на перевагах авторської методології дослідницьких програм; наші творіння (А. Ф.) про метатеоретичну мозаїку життя  с в і д о -
мости і про методологічну реконструкцію системомиследіяльнісного підходу до її розуміння як атрибутивного способу людської буттєвості та як квазіоб’єктної дійсності новітньої методології; і на завершення – уперше презентована новостворена нами категорійна матриця вітакультурної методології як канонічної форми методології взагалі, що становить новітню, філософськи зорієнтовану і раціогуманітарно узмістовлену, світоглядну мапу новітнього методологічного знання і в разі вмілого її застосування перетворюється на потужний інструмент професійного методологування. З іншого боку, роз’яснено філософсько-психологічне наповнення  ш е с т и (включаючи тематично актуальну післямову) концентрів методологування, які символізують поступове розширення кіл-звершень низки фундаментальних  п р а ц ь: С. Л. Рубінштейна і М. С. Гусельцевої про суть принципу творчої самодіяльності, що вказує на спосіб вирішення однієї радикальної проблеми – співвідношення об’єктивного буття і суб’єкта свідомости, та про реальні здобутки столітньої розробки суб’єктно-діяльнісного підходу у наступності його (С. Л.) трьох періодів методологічної творчості: неокантіанського, марксистського, антропологічного (екзистенційного); Г. П. Щедровицького та А. В. Фурмана про інтелектуальні джерела, базові уявлення, категорійні засоби, системні засновки, відтворювально-діяльнісні схеми, логічні принципи, оргдіяльні нормативи та інваріанти різносвідомісного позиціювання загальної  теорії діяльності, а також про результати рефлексивно-вчинкової реконструкції цієї теорії за логікою всезростаючої методологічної рефлексії та з допомогою авторськи сконструйованої метаметодологічної оптики, що уможливили оновлення існуючої мозаїки ідей і тематизмів, концептів і концепцій, засновків і принципів, уявлень і конструктів, понять і категорій, мислесхем і моделей, матриць і парадигм; наша розробка багатопараметричних моделей методологічних оптик класичної, некласичної і постнекласичної наукової раціональності як різнодосконалих інструментів мислевчинення; Ю. І. Яковенка та О. Є. Фурман про нагальну проблематику постання методології соціогуманітарних наук у двох аспектах – про виникнення невідрадного факту методологічної травми та умови її подолання і про методологічно доцільне збагачення поняттєво-термінологічного поля завжди актуальних  к а т е г о р і й  простору і часу в діалектичному взаємодоповненні методів індукції та дедукції з опертям на авторську теорію інноваційно-психологічного клімату організацій; Г. П. Щедровицького та А. В. Фурмана й О. Є. Фурман про перспективи співмобілізації епістемологічних і рефлексивно-інтерпретаційних ресурсів розвитку психології та методології і про альтернативний до науково-предметного розуміння погляд на психологію як на універсум людської ковітальності й відтак як на особливий світогляд, що обґрунтований за чотириетапною логікою утвердження стратегем психологічного мислевчинення; авторський твір про багатоджерельне аргументування появи в найближчому майбутньому винятково популярної  п р о ф е с і ї  методолога, котрому будуть притаманні розширений горизонт ідеальної буттєвості свідомости у її особливому осередді – унікально самоорганізованій дійсності методологічного мислення, котре уможливлює постійно відновлювальну рефлексивність і мислевчинково досконале методологування. У підсумку висновується, що прийдешнє методології пролягає поки що незвіданим магістральним курсом пізнання, проєктування, сценарування і творення локальних оаз модульно-розвивального часопростору вмотивованого екзистенціювання мотрійково низхідних, трансцендувально згармонованих і функційно взаємоспричинених, щонайменше чотирьох субстанційних дійсностей індивідуального чи командного життєздійснення: свідомости – рефлексування – мислення – думання.

Посилання

Bakhtin, M. (2019). Do filosofii vchynku [To the philosophy of action]. Psykholohiya i suspilstvo [ Psychology and society], 1, 5-34 [in Ukrainian].

Berdyaev, N. (2014). Paradok’s brekhni [The paradox of lies]. Psykholohiia i suspilstvo [Psychology and society], 4, 20-23 [in Ukrainian].

Berdyaev, N. (2017). Filosofs’ka istyna ta intelihent’ska Pravda [Philosophical truth and intellectual true]. Psykholohiia i suspilstvo [Psychology and society], 4, 6-15 [in Ukrainian].

Furman, (Humeniuk), O. I. (2008). Teoriia i metodolohiia innovatsiino-psykholohichnoho klimatu zahalnoosvitnoho zakladu [Theory and methodology of innovation-psychological climate of the general educational institution]. Yalta;Ternopil: Pidruchnyky i posibnyky [in Ukrainian].

Furman, A. V. (2005). Modulno-rozvyvalna orhanizatsiia myslediialnosti – skhema profesiinoho metodolohuvannia [Modular and developmental organiza¬tion of thinking – a scheme of professional methodology]. Psykholohiia i suspilstvo [Psychology and society], 4, 40-69 [in Ukrainian].

Furman, A. V. (2009). Reflek’syvne obhruntuvannya kontsentriv vitakul’turnoyi metodolohiyi [Reflexive justification of concentrates of vitacultural methodology]. Vitakulturnyi mlyn [Viticultural mill], 9, 4-12 [in Ukrainian].

Furman, A. V. (Ed.). (2015). Systema suchasnykh metodolohii [The system of modern methodologies]: khrestomatiia (4 vol.). Ternopil: TNEU [in Ukrainian].

Furman, A. V. (2016a). Ideia i zmist profesiinoho metodolohuvannia [The idea and content of professional methodology]. Ternopil: TNEU [in Ukrainian].

Furman, A. V. (2016b). Metodolog – profesiia majbutn’ogo [Methodologist – profession of the future]. Psykholohiia i suspilstvo [Psychology and society], 1, 16-42 [in Ukrainian].

Furman, A. V. (2017a). Modulno-rozvyvalnyi orhprostir metodolohuvannia: arhumenty rozshyrennia [Modular-developmental organizational space of methodology: arguments of expansion]. Psykholohiia i suspilstvo [Psychology and society], 1, 34-49 [in Ukrainian].

Furman, A. V. (2017b). Svidomist yak ramkova umova piznannia i metodolohuvannia [Consciousness as a framework condition for cognition and methodology]. Psykholohiia i suspilstvo [Psychology and society], 4, 16-38 [in Ukrainian].

Furman, A. V. (2018a). Metateoretychna mozaika zhyttia svidomosti [Metatheoretical mosaic of the life of consciousness]. Psykholohiia i suspilstvo [Psychology and society], 34, 13-50 [in Ukrainian].

Furman, A. V. (2018b). Metateoretychni kontsepty piznannia svidomosti [Metatheoretical concepts of cognition of consciousness.]. Psykholohiia osobystosti [Personality psychology], 1 (9), 5-11 [in Ukrainian].

Furman, A. V., Furman, O. I., Shandruk, S. K. (Eds.). (2019). Vitakulturna metodolohiia: antolohiia. Do 25-richchia naukovoi shkoly profesora A. V. Furmana [Viticultural methodology: an anthology. To the 25th anniversary of professor A.V. Furman’s Scientific School]. Ternopil: TNEU [in Ukrainian].

Furman, A. V., Furman, O. I., Shandruk, S. K. (Eds.). (2019). Metodolohiia i psykholohiia humanitarnoho piznannia. Do 25-richchia naukovoi shkoly profesora A. V. Furmana [Methodology and psychology of humanitarian cognition. To the 25th anniversary of professor A. V. Furman’s scientific school]. Ternopil: TNEU [in Ukrainian].

Furman, A. V. (2020). Katehoriina matrytsia teoretychnoi psykholohii [Categorical matrix of theoretical psychology]. Psykholohiia i suspilstvo [Psychology and society], 2, 13-51 [in Ukrainian].

Furman, A. V. (2021a). Avtorska programa iz disziplinu “Psykholohiia iak sfera muslediialnosti” [Author’s program of he discipline “Psychology as a field of thinking-activity”]. Psykholohiia i suspilstvo [Psychology and society], 1, 160-185 [in Ukrainian].

Furman, A. V. (2021b). Metateoretychna rekonstruktsiia systemomuslediialnisnyi pidkhid do rosuminnia svidomosti [Methodological reconstruction of system-thought-activity approach to consciousness understanding]. Psykholohiia osobystosti [Personality psychology], 1 (10), 5-35 [in Ukrainian].

Furman, A. V. (2022a). Arhitektonika teoriyi diyal’nosty: reflecsivno-vchunkoviyi scenariyi metametodolohuvannia [Architectonics of activity theory: reflexive-deed scenario of metamethodologization]. Psykholohiya i suspilstvo [Psychology and society], 1, 7-94 [in Ukrainian].

Furman, A. V. (2022b). Metodolohitchna optyks yak instrument myslevtchunenia [Methodological optics as a thought-activity tool]. Psykholohiya i suspilstvo [Psychology and society], 2, 6-48 [in Ukrainian].

Furman, A. V. (2023a). Avtorska programa iz disziplinu “Metodologiia ta organizatsiia naukovyh doslidzhen’ “Author’s program on the discipline “Methodology and organization of scientific researches”]. Psykholohiia i suspilstvo [Psychology and society], 1, 209-244 [in Ukrainian].

Furman, A. V. (2023b). Katehoriina matrytsia vitakulturnoi metodolohii: vid myslevchynennya do kanonu [Categorical matrix of vitacultural methodology: from thinking to the canon]. Psykholohiia i suspilstvo [Psychology and society], 2, 6-50 [in Ukrainian].

Furman, A. V., & Furman, O. Ye. (2021). Metodolohichne obhruntuvannya psylholohii yak sfery myslediyal’nosti [Methodologicak justication psychology as areas of thought]. Psykholohiya osobystosti [Personality psychology], 2, 9-45 [in Ukrainian].

Furman, O. Y. (2015). Psykholohichni parametry innovatsiino-psykholohichnoho klimatu zahalnoosvitnoho zakladu [Psykhological parameters of the innovation-psychological climate of a secondary school]. (Extended abstract of D diss.). Odesa [in Ukrainian].

Furman, O. Ye. (2017). Prostir i chas u psykholohichnomu dysk’ursi [Space and time psychological discourse]. Psykholohiia i suspilstvo [Psychology and society], 1, 79-132 [in Ukrainian].

Guseltseva, M. (2021). Sub’yek’tno-diyal’nisnyy pidkhid S. L. Rubinshteyna: neo-k’antianstvo I marksizm [Subjectactivity of S.L. Rubinstein: Neo-Kantianism and Marxism]. Psykholohiia i suspilstvo [Psychology and society], 2, 102-121 [in Ukrainian].

Heidegger, M. (2023). Lyst pro humanism [Letter on ‘humanism”]. Psykholohiia i suspilstvo [Psychology and society], 2, 51-74 [in Ukrainian].

Kant, I. (2001). Krytyka chystoho rozumu [Critique of pure reason]. Kyiv [in Ukrainian].

Lak’stos, I. (2016). Istoriya nauky ta yiiratsional’ni rekonstruk’tsii [History of a science and its rational reconstructions]. Psykholohiia i suspilstvo [Psychology and society], 3, 13-23 [in Ukrainian].

Romenets, V. A., & Manokha, P. I. (2017). Istoriia psykholohii XX stolittia [History of psychology of the twentieth century]. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Rubinstein, L. (2021). Pryntsyp tvorchoyi samodijal’nosti [The principle of creative self-activity]. Psykholohiia i suspilstvo [Psychology and society], 2, 97-101 [in Ukrainian].

Samoylov, O. (2020). Dialohika formotvorennya ideyi yak zasobu myslennya [Dialogics of idea form-creation as a means of thinking]. Psykholohiia i suspilstvo [Psychology and society], 3, 5-27 [in Ukrainian].

Sartre, J.-P. (2022). Ekzystentsializm – tse humanism [Existentialism – is a humanism]. Psykholohiia i suspilstvo [Psychology and society], 2, 49-61 [in Ukrainian].

Shchedrovitsky, G. (2021). Psykholohiia I metodologiia: perspektyvy spivorhanizatziyi [Psychologu and methodology: prospects of co-organization]. Psykholohiia i suspilstvo [Psychology and society], 2, 122-142 [in Ukrainian].

Shchedrovitsky, G. P. (2022).‘Zasadnuchi yiavlennia ta katehorijni zasoby teorii diial’nosti [Basic ideas and categorical means of activity theory]. Psykholohiya i suspilstvo [Psychology and society], 1, 95-126 [in Ukrainian].

Vygotsky, L. (2023). Istorychne znachennya psykholohichnoyi kryzy [The historical meaning of the psychological crisis]. Psykholohiia i suspilstvo [Psychology and society], 1, 102-190 [in Ukrainian].

Yakovenko, Yu. (2022). Metodolohichna travma v sotsiohumanitarnykh naukakh [Methodological trauma in the cocio-humanitarian sciences]. Psykholohiia i suspilstvo [Psychology and society], 1, 127-148 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-09

Номер

Розділ

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ ОСОБИСТОСТІ