DOI: https://doi.org/10.33989/2226-4078.2020.1.195233

ПСИХОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЧИННИКІВ ФОРМУВАННЯ ХІМІЧНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ ОСОБИСТОСТІ

S. Mychailiv

Анотація


Стаття присвячена висвітленню особливостей емпіричного дослідження чинників формування хімічної залежності особистості. Представлено узагальнений теоретичний аналіз актуальних досліджень процесу хімічної залежності особистості та різних аспектів даного феномену. Проаналізовані результати досліджень науковців, що стосуються особливостей смислової, мотиваційної, емоційної та поведінкової сфер наркозалежної особистості, описана модель формування узалежнення. Подано детальний опис процедури факторного аналізу масиву емпіричних даних психологічних особливостей наркозалежної особистості, проаналізовано та інтерпретовано зміст та співвідношення факторів, які відображають різні чинники процесу узалежнення.


Ключові слова


наркозалежна особистість; узалежнення; чинники залежної поведінки; факторна структура наркотичної залежності особистості; модель формування узалежнення; соціальні чинники узалежнення; інтрапсихічні чинники хімічної залежності

Повний текст:

PDF

Посилання


Chirko, V. V., & Demina, M. V. (2009). Simptomy i sindromy addiktivnyh zabolevanij. Addiktivnaja triada [Symptoms and syndromes of addictive diseases. Addictive Triad]. Narkologija [Narcology], 7, 77-85 [in Russian].

FIlts, O., & Sedych, K. (2019). Rytual ztsilennia yak tekhnolohiia psykholohichnoi reabilitatsii osib iz khimichnym uzalezhnenniam [Healing ritual as a technology of psychological rehabilitation of persons with chemical addiction]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni H.S. Skovorody. Psykholohiia [Bulletin of the G.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. Psychology], 60, 231-247 [in Ukrainian].

FIlts, O., Sedych, K., & Mihayliv, S. (2018). Fiksovana uiava yak mekhanizm vynyknennia uzalezhnennia [Fixed imagination as a mechanism of dependence occurrence]. Psykholohiia i osobystist [Psychology and personality], 2(14), 9-22 [in Ukrainian].

Koljago, O. O. (2016). Kliniko-psihopatologicheskaja struktura sindroma sverhcennyh obrazovanij, formirujushhegosja v ramkah jendogennoj depressii [Clinical and psychopathological structure of the syndrome of supervalued formations, which forms within the framework of endogenous depression]. Psihiatrija [Psychiatry], 70 (02), 15-20 [in Russian].

Lavrіnenko, V. A. (2017). Osoblyvosti smyslovoi sfery pidlitkiv iz neformalnykh ob’iednan ahresyvnoi ta romantyko-eskapistskoi spriamovanosti [The specificity of meaning sphere of adolescent’s from informal unions of aggressive and romantic-escapist orientation]. Psykholohiia i osobystist. [Psychology and personality], 1, 130-145 [in Ukrainian].

Maksymenko, S. D. (2007). Psykholohiia osobystosti [Psychology of personality]. Kyiv: KMM [in Ukrainian].

Samykina, N. Ju., & Serebrjakova, M. E. (2007). Dinamika cennostno-smyslovoj sfery lichnosti v processe narkotizacii: monografija [The dynamics of the value-meaning sphere of personality in the process of anesthesia: monograph]. Samara: Univers grupp [in Russian].

Sedykh, K. V. (2008). Psykholohiia vzaiemodii system: “simia ta osvitni instytutsii” [Psychology of systems interaction: “family and educational institutions”]. Poltava: Dovkіllja-K [in Ukrainian].

Shcherbyna, L. F. (2004). Dynamika smyslovykh struktur osib, zalezhnykh vid psykhoaktyvnykh rechovyn, v protsesi psykholohichnoi reabilitatsii [Dynamics of semantic structures of persons dependent on psychoactive substances in the process of psychological rehabilitation] (Extended abstract of PhD dissertation). Kyiv [in Ukrainian].

Sіrko, Z. S. (2018). Rolova kompetentnist yak chynnyk resotsializatsii narkozalezhnykh: prohrama doslidzhennia [Role competence as a factor in the re-socialization of drug addicts: a research agenda]. Naukovi studii iz sotsialnoi ta politychnoi psykholohii [Scientific studies in social and political psychology], 42 (25), 189-204 [in Ukrainian].

Zharkih, A. A. (2013). Psihologicheskie osobennosti narkozavisimyh zakljuchennyh [Psychological features of drug-dependent prisoners]. (Extended abstract of PhD dissertation). Ryazan [in Russian].

Zobin, M. L. (2012). Teoreticheskie modeli addiktivnogo vlechenija: svjaz' s mehanizmami zavisimosti i lechenie. Ch. III [Theoretical models of addictive drive: connection with mechanisms of dependence and treatment. Part III]. Nevrologicheskij vestnik [Neurological Bulletin], 1, 49-58 Ryazan [in Russian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.