DOI: https://doi.org/10.33989/2226-4078.2020.1.195231

СТРУКТУРНІ ТА ЗМІСТОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМИСЛОВОЇ СФЕРИ ПІДЛІТКІВ ІЗ НЕФОРМАЛЬНИХ ОБ’ЄДНАНЬ

V. Lavrinenko

Анотація


У статті аналізуються особливості структурних та змістовних характеристик смислової сфери підлітків із неформальних об’єднань. Представлені актуальні психологічні дослідження специфіки ціннісно-смислової сфери особистості, її формування у підлітковому віці. Розкриті останні напрямки наукових досліджень смислової сфери представників субкультур різної спрямованості та впливу активності в субкультурах на осмислення життя молоді. Подано результати вивчення змістовних (децентрація, рефлексивність, негативність, сукупність використаних смислових конструктів) і структурних (кількість смислових конструктів, їх зв’язаність, довжина смислових ланцюгів) характеристик смислової сфери досліджуваних. Описані та проаналізовані результати кластерного аналізу системи смислових конструктів підлітків-неформалів та представників контрольної групи. Визначені загальні для представників підліткового віку тенденції до децентрації у осмисленні життя, надання значення думці інших людей та нестачі рефлексивних умінь. Проаналізовані відмінності в кластерах підлітків-неформалів та представників контрольної групи, обґрунтовано роль активності в субкультурі в осмисленні життя підлітками.


Ключові слова


ціннісно-смислова сфера; смислова сфера; неформальні об’єднання; підлітки-неформали; структурні та змістовні характеристики смислової сфери;смисли підлітків-неформалів; дискурси субкультури

Повний текст:

PDF

Посилання


Bondarchuk, O. (2012). Makrokontsept “sponukannia do dii” u konteksti subkultury kosplei [The macro concept of "drive to action" in the context of the cosplay subculture]. Naukovi zapysky [Proceedings], 104, 190-194[in Ukrainian].

Bulah, І. S. (2009). Tsinnisni oriientatsii v konteksti osobystisnoi pozytsii suchasnoho pidlitka [Value orientations in the context of the personal position of the modern teenager]. Mizhnarodnyi naukovyi forum: sotsiolohiia, psykholohiia, pedahohika, menedzhment [International scientific forum: sociology, psychology, pedagogy, management], 1, 115-131 [in Ukrainian].

Honchar, L. V., Kravchenko, T. V., & Machuska, І. M. (2016). Formuvannia simeinykh tsinnostei u ditei shkilnoho viku v suchasnykh sotsiokulturnykh umovakh : monohrafiia [Formation of family values in school-age children in contemporary socio-cultural conditions: a monograph]. Kharkiv: Drukarnia Madryd [in Ukrainian].

Honcharova, N. O., Gorbenko, Yu. L., Kaljuzhna, Yu. І., & Lavrіnenko V. A. (2018). Psykholohiia rozvytku osobystosti u pidlitkovomu ta rannomu yunatskomu vitsi : navch. posib. dlia studentiv vyshch. navch. zakl. [Psychology of personality development in adolescence and early adolescence. Tutorial for students of higher education]. Poltava: Astraja [in Ukrainian].

Hrynova, M. V. (2011). Psykholohichni osoblyvosti pidlitkiv, shcho nalezhat do subkultury Emo [Psychological features of adolescents belonging to the emo subculture]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu. Seriia “Psykholohiia” [Bulletin of Kharkiv National University. Psychology series], 959, 17-19 [in Ukrainian].

Kaliteevskaja, E. R., Lenot'ev, D. A., Osin, E. N., & Borodkina, I. I. (2007). Smysl, adaptacija i samodeterminacija u podrostkov [Sense, adaptation and self-determination in adolescents]. Voprosy psihologii [Psychology Issues], 2, 68-80 [in Russian].

Lavrіnenko, V. A. (2015). Osoblyvosti tsinnisno-smyslovoi svidomosti pidlitkiv iz neformalnykh ob’iednan [The specificity of value-meaning consciousness of adolescents from informal unions]. Psykholohiia i osobystist [Psychology and personality], 2, part 1, 168-185 [in Ukrainian].

Lavrіnenko, V. A. (2016). Vidobrazhennia fenomenu subkultury v smyslovykh konstruktakh pidlitkiv-neformaliv [Reflection of the phenomenon of subculture in meaning constructs of from informal unions]. Psykholohiia i osobystist. [Psychology and personality], 1, 139-151 [in Ukrainian].

Lavrіnenko, V. A. (2017). Osoblyvosti smyslovoi sfery pidlitkiv iz neformalnykh ob’iednan ahresyvnoi ta romantyko-eskapistskoi spriamovanosti [The specificity of meaning sphere of adolescent’s from informal unions of aggressive and romantic-escapist orientation]. Psykholohiia i osobystist. [Psychology and personality], 1, 130-145 [in Ukrainian].

Leont'ev, D. A. (2003). Psihologija smysla: priroda, stroenie i dinamika smyslovoj real'nosti [Psychology of meaning: nature, structure and dynamics of the meaning reality]. Moscow : Smysl [in Russian].

Maksimenko, S. D. (2007). Psihologіja osobistostі [Psychology of personality]. Kyiv : Vidavnictvo TOV “KMM” [in Ukrainian].

Myronenko, V. І. (2011). Smyslova rehuliatsiia ahresyvnoi povedinky v molodizhnykh neformalnykh hrupakh skinkhediv ta neonatsystiv [Meaning regulation of aggressive behavior in youth informal skinhead and neo-Nazi groups]. Naukovi studii iz sotsialnoi ta politychnoi psykholohii [Scientific studies in social and political psychology], 27 (30), 57-67 [in Ukrainian].

Olney, J. (2017). Metaphors of Self: The Meaning of Autobiography. Princeton: Princeton University Press.

Pavelkіv, V. R. (2019). Psykhoheneza ahresyvnoi ta destruktyvnoi povedinky v pidlitkovykh subkulturakh [Psychogenesis of aggressive and destructive behavior in adolescent subcultures]. (D. diss.). Rіvne [in Ukrainian].

Sedykh, K. V. (2008). Psykholohiia vzaiemodii system: “simia ta osvitni instytutsii” [Psychology of systems interaction: “family and educational institutions”]. Poltava: Dovkіllja-K [in Ukrainian].

Sheldon, K. M., Kasser, T., Smith, K., & Share, T. (2002) Personal goals and psychological growth: Testing an intervention to enhance goal attainment and personality integration. Journal of Personality. February, 5-31.

Soshina, Yu. M. (2016). Psykholohichni osoblyvosti formuvannia tsinnisno-smyslovykh nastanovlen u pidlitkovomu vitsi [Psychological peculiarities of formation of value-semantic attitudes in adolescence]. (Ph.D. diss.). Kyiv [in Ukrainian].

Todorіv, L. D., & Yavorska N. I. (2010). Henderna spetsyfika formuvannia interpretatyvnykh skhem otsiniuvannia “Ia” pidlitkamy v molodizhnii spilnoti [Gender specificity of the interpretative schemes formation for the assessment of "I" in adolescents in the youth community]. Problemy suchasnoi psykholohii [Problems of modern psychology], 9, 628-640 [in Ukrainian].

Zahrai, L. D. (2012). Refleksyvno-depresyvnyi styl zhyttia hotiv [Reflexive-depressive goth’s lifestyle]. Problemy zahalnoi ta pedahohichnoi psykholohii [Problems of general and educational psychology]. XIV, part 6, 168-175 [in Ukrainian].

Zhuravlova, L. P., & Muzhanova, N. V. (2018). Osoblyvosti tsinnisno-smyslovoi sfery osib, yaku nalezhat do neformalnykh subkultur [Features of the semantic sphere of persons belonging to informal subcultures]. Ukrainskyi psykholohichnyi zhurnal [Ukrainian Psychological Journal], 4 (10), 53-68 [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.