DOI: https://doi.org/10.33989/2226-4078.2020.1.195230

ПСИХОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СТОСУНКІВ У СІМ’ЯХ ДІТЕЙ-ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ

T. Zozul

Анотація


Стаття містить аналіз результатів емпіричного дослідження специфіки стосунків у сім’ях дітей-переселенців. Подано теоретичний огляд наукових досліджень ролі сім’ї в процесі адаптації дитини-переселенця до нового соціокультурного середовища, впливу характеристик батьківсько-дитячих стосунків у таких сім’ях на благополуччя дітей. Стаття містить аналіз результатів емпіричного дослідження специфіки стосунків у сім’ях дітей-переселенців, їх емоційної оцінки ставлення до різних членів сім’ї, дистанції з ними та загального сприйняття характеру функціонування сімейної системи, функціональності чи дисфункціональності сімейної взаємодії. Дані сімейної взаємодії дітей-переселенців порівняні з показниками емоційної дистанції, стосунків з окремими членами сім’ї представни-
ків контрольної групи.


Ключові слова


діти-переселенці; стосунки у сім’ях дітей-переселенців; сім’я дітей-переселенців; емоційна дистанція в сімейній взаємодії; функціональні сімейні стосунки; дисфункціональні сімені стосунки; емоційне ставлення дитини-переселенця до членів сім’ї

Повний текст:

PDF

Посилання


Bevz H. M., Vorozhbiieva E. V. (2015). Tryvozhnist yak chynnyk znyzhennia osobystisnoi resursnosti dytyny serednoho shkilnoho viku v umovakh vymushenoho pereselennia iz zony boiovykh dii. [Anxiety as a factor in reducing the personal resourcefulness of a middle school child in conditions of forced resettlement]. Osvіta ta rozvytok obdarovanoі osobistostі [Education and development of gifted personality], 1(44), 35-38 [in Ukrainian].

Honcharova, N. O., Horbenko, Yu. L., Kaljuzhna, Yu. І., & Lavrіnenko V. A. (2018). Psykholohiia rozvytku osobystosti u pidlitkovomu ta rannomu yunatskomu vitsi [Psychology of personality development in adolescence and early adolescence. Tutorial for students of higher education]. Poltava: Astraja [in Ukrainian].

Levchenko, K. B., Panok, V. G., & Trubavіna І. M. (Eds.). (2015). Sotsialno-pedahohichna ta psykholohichna dopomoha sim’iam z ditmy v period viiskovoho konfliktu : navch.-metod. posib. [Social-pedagogical and psychological assistance to families with children in times of military conflict: a textbook]. Kyiv: Agentstvo “Ukraina” [in Ukrainian].

Sedykh, K. V. (2016). Doslidzhennia reprezentatsii sotsialno-politychnoi kryzy v suspilnii svidomosti zhyteliv Ukrainy v systemno-synerhetychnomu pidkhodi [Research of the representation of the socio-political crisis in the public consciousness of the inhabitants of Ukraine in the system-synergistic approach]. Psykholohiia i osobystist. [Psychology and personality], 1, 53-69 [in Ukrainian].

Sedykh, K. V., & Lavrіnenko, V. A. (2016). Formuvannia metakohnityvnoi kompetentnosti u praktychnykh psykholohiv systemy osvity [Formation of metacognitive competence of practical psychologists of the education system]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni H. S. Skovorody. Psykholohiia. [Bulletin of the G.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. Psychology]. 52, 124-133 [in Ukrainian].

Silvestruk, L. F., & Kubitskyi, S. O. (2016). Sotsialno-pedahohichna robota z peremishchenymy osobamy, yaki postrazhdaly vnaslidok voiennoho konfliktu [Social and pedagogical work with displaced persons affected by the war conflict]. Naukovyi visnyk Nats. universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy. Seriia “Pedahohika, psykholohiia, filosofiia” [Scientific Bulletin of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Pedagogy, Psychology, Philosophy Series], 233, 237-244 [in Ukrainian].

Somkіna, І. S. (2015). Sotsialno-pedahohichna robota z sim’iamy vymushenykh pereselentsiv: stan ta perspektyvy [Social and educational work with children-reseters families: status and perspectives]. Zb. nauk. pr. Khmelnytskoho instytutu sotsialnykh tekhnolohii Universytetu “Ukraina” [Collection of scientific works of Khmelnitsky Institute of Social Technologies, University of Ukraine], 11, 76-83 [in Ukrainian].

Zhdanovych, Yu. M. (2018). Teoretychni zasady sotsialno-pedahohichnoho suprovodu ditei vymushenykh pereselentsiv za mistsem prozhyvannia [Theoretical foundations of social and pedagogical support of displaced children at their place of residence]. Scientific journal «ΛΌ HOΣ. The art of scientific mind»,1, December, 114-116 [in Ukrainian].

Zozul, T. V. (2019). Doslidzhennia proiaviv adaptovanosti v systemi sotsialnykh kontaktiv ditei-pereselentsiv [Research of adaptation manifestations in the system of social contacts of children-reseters]. Psykholohiia i osobystist. [Psychology and personality], 1 (15), 111-121 [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.