ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ Я В ЧАСОПРОСТОРОВОМУ ВИМІРІ У ЧАС ПАНДЕМІ

Автор(и)

  • H. Katolyk

DOI:

https://doi.org/10.33989/2226-4078.2021.2.239965

Ключові слова:

час, простір, «порожнє місце», сновидіння, концепція Я, динаміка розвитку, соціальна та особистісна ідентичність, стадія дзеркала, онтогенез, екзистенція, психотерапія, пандемія COVID

Анотація

Метою статті є теоретичне опрацювання та аналіз психотерапевтичних наративів сновидінь щодо глибинного розуміння концепції Я в інтрапсихічному та інтерперсональному вимірі у контексті часу та простору. В статті розглянуто різноманітні наукові підходи до трактування категорій часу та простору у контексті формування концепції  Я (авторський підхід). Вимірювання простору через час пов’язане з психологічними закономірностями, які забезпечують особистості в процесі засвоєння досвіду подолання певної відстані протягом фіксованого проміжку часу. Уявлення людини про життя, які асоціативно в психотерапевтичному просторі виникають як фантазії або ж сновидіння про «дорогу, шлях, стежину, ниву, поле і т.п.» має також глибокі міфологічні архетипні коріння (трансгенераційні часові та просторові досвіди). Якісний опис сновидінь психотерапевтичних клієнтів у просторових та часових наративах трансгенераційних та індивідуальних досвідів (під час перебування у зоні самоізоляції в умовах пандемії) є пропозицією для психотерапевтичних рефлексій. Частиною цих уявлень завжди є динамічне оцінкове ставлення до себе, яке формується поступово й набуває звичного характеру концепції Я, що перебуває тут і зараз у соціальній, інформаційно-процесійній та мотиваційній сферах.

Методом дослідження був якісний аналіз кейсів психо-
терапевтичних випадків в час пандемії у клієнтів, які втратили близьких або ж знайомих. Результатом досліджень є створення динамічної моделі формування концепції Я в онтогенетичному ракурсі із задіянням різних часових та просторових зон імпліцитного та експліцитного досвідів з урахування соціальних впливів на неї тут і тепер у сферах: соціальній, інформаційно-процесійній та мотиваційній. Це дає розуміння площин психотерапевтичних інтервенцій з метою віднаходження зон ресурсу у час соціальних катастроф.

Висновки підсумовують та узагальнюють нове розуміння та визначення концепції Я особистості.

Посилання

Bokovikova, A. M. (Ed.). (2001). Enciklopediya glubinnoj psixologii Novye napravleniya v psixoanalize. Psixoanaliz obshhestva. Psixoanaliticheskoe dvizhenie. Psixoanaliz v Vostochnoj Evrope [Encyclopedia of Depth Psychology. T. II. New directions in psychoanalysis. Psychoanalysis of society. Psychoanalytic movement. Psychoanalysis in Eastern Europe]. (Vol. II). Moscow [in Russian].

D'yakov, S. (2010). Zhak Lakan. Figura filosofa [ Jacques Lacan. The figure of a philosopher]. Moscow [in Russia].

Freud, S. (1952). Gesammelte werke. Band 15. Іmago. ( pp. 543-544). London.

Freіberg, S., Shapіro, V., & Adelson, E. (1987). Іnfant-Parent Psychotherapy on Behalf of a Chіld іn a Crіtіcal Nutrіtіonal State. Іn The Selected Wrіtіngs of Selma Freіberg. (pp. 137-165). Columbus: Ohіo State Unіversіty Press.

Grof, C. (1994). The Thirst For Wholeness: Attachment, Addiction And The Spiritual Path. San Francisco.

Kant, I. (1963-1966). Kritika chistogo razuma [ Criticism of Pure Reason]. Moscow: Mysl [in Russia].

Katolik, G. & Shishak, O. (2016). Early pregnancy loss associated with maternal identificftijn process. American Journal of Fundamental, Applied and Experimental Researhc, 2, 65-84. Retrieved from http://journal.ua-usa.org/ images/SWF/Journal-2016-2-2/Journal.html.

Katolyk, H. (2018). Ontogenetic approach in the context of modern appreciation of the dynamics of formation of the I-concept of childhood psychotheraphet. Annales Peadagogiczca Cracoviensis. Studia Pedagogica, XI.

Katolyk, H. V. (2012). Moderni ontohenetychni pidkhody do rozuminnia dynamichnykh aspektiv rozvytku “Ia-kontseptsii” [Modern ontogenetic approaches to understanding the dynamic aspects of the development of "I-concept"]. Aktualni problemy psykholohii : zb. nauk. prats In-tu psykholohii imeni H. S. Kostiuka NAPN Ukrainy [Actual problems of psychology: coll. Science. Proceedings of the G.S, Kostyuk Institute of Psychology of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine], 23(X), 191-205 [in Ukrainian].

Katolyk, H. V. (2008). Poniattia “identychnist” kriz pryzmu psykholohichnoho rozvytku dytyny [The concept of "identity" through the prism of the psychological development of the child]. Praktychna psykholohiia ta sotsialna robota [Practical Psychology and Social Work], 1, 14-19 [in Ukrainian].

Katolyk, H. V. (2012). Psykhoterapiia: svitohliad, mystetstvo, nauka!? [Psychotherapy: worldview, art, science !?]. In V. P. Melnyk (Ed), Liudyna v suchasnomu sviti: v trokh knyhakh. Kn. 2. Psykholoho- antropolohichnyi kontekst : Kolektyvna monohrafiia [Man in the modern world: in three books. Book 2. Psychological and anthropological context: a collective monograph (pp. 326-353). Lviv: LNU imeni Ivana Franka [in Ukrainian].

Katolyk, H. V. (2013). Psykholohiia formuvannia profesiinoi Ya-kontseptsii praktychnoho psykholoha: Monohrafiia [Psychology of formation of professional self-concept of a practical psychologist: Monograph]. Lviv: LNU imeni Ivana Franka [in Ukrainian].

Katolyk, H. V. (2015). Suchasna model ontohenetychnoho pidkhodu do rozuminnia rozvytku “Ia-kontseptsii” praktychnoho psykholoha [Modern model of ontogenetic approach to understanding the development of "I-concept" of a practical psychologist]. Vcheni zapysky Universytetu “KROK” [Scientific notes of KROK University], 21, 74-79 [in Ukrainian].

Katolyk, H. V. (2016). Innovatsiina model kontynualno-iierarkhichnoi struktury profesiinoi Ya-kontseptsii dytiachoho praktychnoho psykholoha [Innovative model of the continuum-hierarchical structure of the professional self-concept of a child practical]. Science and education a new dimension. Retrieved from http://seanewdim.com/ [in Ukrainian].

Katolyk, H. V. (2016). Innovatsiinyi ontohenetychnyi pidkhid do rozuminnia rozvytku Ya-kontseptsii praktychnoho psykholoha [An innovative ontogenetic approach to understanding the development of the self-concept of a practical psychologist]. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu “Ostrozka akademiia”. Seriia “Psykholohiia” [Scientific notes of the National University "Ostroh Academy". Psychology series], 3, 94-108 [in Ukrainian].

Katolyk, H. V. (2016). Ontohenetychnyi pidkhid v konteksti suchasnoho rozuminnia dynamiky formuvannia Ya-kontseptsii praktychnoho psykholoha [Ontogenetic approach in the context of modern understanding of the dynamics of formation of the self-concept of a practical psychologist]. Psykholohiia i osobystist [Psychology and personality], 1, 174-181 [in Ukrainian].

Katolyk, H. V. (2018). Kontynualno-iierarkhichna struktura profesiinoi ta osobystisnoi skladovykh kontseptsii Ya dytiachoho praktychnoho psykholoha [Continuous-hierarchical structure of professional and personal components of the concept of child practical psychologist]. In Zbirnyk naukovykh prats natsionalnoi akademii derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. Seriia «Psykholohiia»[Collection of scientific works of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine. Series "Psychology"], 3(11), 54-77 [in Ukrainian].

Katolyk, H. V. (2020). Kontseptsiia Ya dytiachoho praktychnoho psykholoha: monohrafiia [The concept of a child practical psychologist: a monograph]. Lviv: Halytska vydavnycha spilka [in Ukrainian].

Katolyk, H. V., & Kisil, Z. R. (2019). Hlobalizatsiia i natsiia: psykhoterapevtychnyi pohliad na Ya-kontseptsiiu suchasnyka (na osnovi analizu psykhoterapevtychnykh keisiv) [Globalization and the nation: a psychotherapeutic view of the self-concept of the contemporary (based on the analysis of psychotherapeutic cases)]. Psykholohiia i osobystist, 2(16), 203-225 [in Ukrainian].

Katolyk, H. V., & Kompanovych, M. S. (2016).Osoblyvosti profesiinoi Ya-kontseptsii praktychnoho psykholoha u roboti z pidlitkamy iz psykhosomatychnymy sertsevo-sudynnymy zakhvoriuvanniamy [Features of the professional self-concept of a practical psychologist in working with adolescents with psychosomatic cardiovascular diseases]. In M. M. Tsymbaliuk (Ed.), Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. Seriia psykholohiia: zb. nauk. prats [Scientific Bulletin of Lviv State University of Internal Affairs. Psychology series: Coll. Science. Wash], (Vol. 2(2), pp. 44-55). Lviv: LDUVS [in Ukrainian].

Katolyk, H. V., & Mykolaichuk, M. (2015). Systemnyi pidkhid do rozuminnia formuvannia Ya-dukhovnoho yak skladovoi Ya-kontseptsii v osvitnomu profesiinomu prostori [A systematic approach to understanding the formation of the self-spiritual as a component of the self-concept in the educational professional space]. In L. M. Hrydkovets (Ed.). Dukhovno-psykholohichni osnovy khrystyianskoi psykholohii: Kolektyvna monohrafiia. (pp. 206-230). Lviv: Skrynia [in Ukrainian].

Katolyk, H., Binnebesel, J., & Formella, Z. (2016). Specyfika funkcjonowania i komunikacji z dzieckiem przewlekle chorym [The specificity of functioning and communication with a chronically ill child]. In E. Krajewskiej-Kułak, A. Guzowskiego, G. Bejdy, A. Lankau (Eds.), Pacjent “inny” wyznaniem opieki medycznej. (pp. 371-397). Poznań: Wydawnictwo Naukowe SILVA RERUM.

Katolyk, H.V., Hapon, N. P., Hrabovska, S. L. & Hrebin, N. V. (2020). Peculiarities of attitudes of medical students to eutanasia: the psychological acpekt. In Personality in society: psychological mechanisms of activity : collective monograph. (pp. 94-117). Lviv;Toruń: Liha-Pres.

Katolyk, H., Forrnella, Z., & Binnebezel, J. J. (2015). Percepcja lęku przed śmiercią w kontekście tanatopedagogicznej relacyjnej terapii zastępczej — badania grupy realizowanych na terenie Ukrainy [The perception of the fear of death in the context of thanatopedagogical relational replacement therapy - a group study carried out in Ukraine]. In B. Stelcer, W. Strzelecki (Eds.). Humanizm i medycyna. (pp. 108-155.). Poznan: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego.

Katolyk, H., & Shtepa, O. (2010). The Motional Strategies of A Person. International Jornal for Psychotherapy, 14(2), 32-38.

Katolyk, H., & Shyshak, O. (2012). Early pregnancy loss duetomatern als dentification process. In J. Binnebesel, Z. Formella (Eds.), Expererienc in gasuffering (Vol. 2, pp. 75-98). Roma; Lodz.

Katolyk, H., Binnebesel, J., & Formella, Z. (2018). Doświadczanie penthosu, czyli próba uporządkowania pojęcia lęku tanatycznego. Medycyna paliatywna, 10(3),145-149.

Lacan, J. (2005). The Poetіcs of Psyshoanalysіs: Іn the Wake of Kleіn. (pp. 245-250). Oxford.

Maksimenko, S. D. (1998). Geneticheskaya psixologiya: problemy i perspektivy [Genetic Psychology: Problems and Prospects]. Zhurnal praktikuyushhego psixologa – Practicing Psychologist's Journal, 4, 44-54 [in Russian].

Maksimenko, S. D. (2006). Genezis sushhestvovaniya lichnosti [The genesis of the existence of personality]. Kyjv: KMM [in Ukrainian].

Maksimenko, S.D. (2000). Geneticheskaya psixologiya [Genetic psychology]. Moscow: Refl-buk; Kyiv: Vakler [in Russian].

Mijolla, de A. (Ed.). (2002). International dictionary of psychoanalysis. Detroit: Macmillan Reference USA.

Mittelstrass, J. (1993). Interdisziplinarität oder Transdisziplinarität?. In L. Hieber (Ed.), Utopie Wissenschaft. Ein Symposium an der Universität Hannover über die Chancen des Wissenschaftsbetriebs der Zukunft (21-22 Nov. 1991). (pp. 17-31). Munich;Vienna.

Meltzoff, A. N. (1985). Perceptіon, actіon, and cognіtіon іn early іnfancy. Am. Pedіatrіcs, 32, 63-77.

Mendell, D. (1998). The іmpact of Mother-Daughter Relatіonshіp on Woman’s relatіonshіps wіth Men. In The Mother-Daughter Relatіonshіp. (pp. 227-244). NJ: Jason Aronson.

Mercer, R. T. (1995). Becomіng a mother: Research on maternal іdentіty from Rubіn to the present. (pp. 430-432). New York: Sprіnger Publіshіng.

Meyers, M. B. (1998). “Am І My Mother’s Keeper?”: Certaіn Vіcіssіtudes Concernіng Envy іn the Mother-Daughter Dyad. Іn The Mother-Daughter Relatіonshіp. (pp. 285-296). NJ: Jason Aronson.

Moran, G., & Pederson, D. (1999). From Maternal Representatіons to the Fіrst Relatіonshіp by way of Maternal Sensіtіvіty: A Reconceptualіzatіon of the Developmental Mode l. Psychology Publіcatіons. Retrieved from httр://іr.lіb.uwо.са/рsусhоlоgурub/28.

McІnnes, R., & Chambers, J. (2006). Іnfant Feedіng: A synthesіs of qualіtatіve studіes explorіng psychosocіal factors relatіng to іnfant feedіng and the breastfeedіng of babіes іn neonatal unіts 1990-2005. (pp. 450-454). . [Електронний ресурс] NHS Health Scotland.http://www.healthscotland.com/documents/1701.aspx

Popovych, I. S., Kononenko, O., Kononenko, A., Stynska, V., Kachmar, O., Prokopiv, L., & Katolyk, H. (2020). Research of the factor structure of the model of world view settings at a young age. Revista inkluysiones, 7(3), 8-26.

Rodzhers, K. R. (1994). Vzglyad na psixoterapiyu. Stanovlenie cheloveka [A look at psychotherapy. Becoming a man]. Moscow: Izdatel'skaya gruppa “Progress”, “Univers”.

Saussure, de R. (1922). La méthode psychanalytique. Avec une préface de M. le professeur Sigmund Freud. Payot ; Lausanne-Genève.

Saussure, de R. (1925). Remarques sur la technique de la psychanalyse freudienne. L’Evolution psychiatrique, 37-54.

Saussure, de R. Le miracle grec: Étude psychanalytique sur la civilization hellénique. Retrieved from //https://ru.scribd.com/document/128469340/Le-miracle-grec-Etude-psychanalytique-sur-la-civilisation-hellenique

Shertok, L. & Sossyur, S. (1991). Rozhdenie psixoanalitika. Ot Mesmera do Frejda [The birth of the psychoanalyst. From Mesmer to Freud]. Moscow [in Russia].

Stelcer, B., Cybulsk, M., Kryvenko, I., Yurtsenyuk, O., Kachmarska, M., Ryshkovska, N., Katolyk, H., Lisiński, P. (2019). Personal and behavioural health resources in ukrainian students pursuing healthcare degrees: preliminary study. Scientific Studios on Social and Political Psychology, 44(47), 103-117. DOI: 10.33120/ssj.vi44(47).122

Tatenko, V. A. (1996). Psixologiya v subektnom izmerenii: Monografiya [Psychology in the Subjective Dimension: Monograph]. Kyiv: Prosvita. [in Ukrainian].

Tyorner, D. N. V. (2007). Struktura sociologicheskoj teorii [The structure of sociological theory]. Moskow: Direkt-Media [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-14

Номер

Розділ

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ТА ПРИКЛАДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ